Powrót

Karta Gwarancyjna

PerfektFLO

Karta gwarancyjna i warunki gwarancji na wyroby

 firmy  PERFEKT  Lubelska Fabryka Okien

 

Firma PERFEKT Lubelska Fabryka Okien z siedzibą w Lublinie, Mełgiewska 99 zapewnia wysoką jakość produkowanych przez siebie wyrobów przy uwzględnieniu, że długotrwałe i sprawne funkcjonowanie okien uzależnione jest od ich prawidłowego montażu oraz regularnej konserwacji (min. raz w roku) i właściwego zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Producent udziela gwarancji na produkowaną przez siebie stolarkę od daty jej sprzedaży  na okres:

 • 5 lat na profile PCV
 • 3 lata na profile  Aluminium
 • 3 lata na okucie
 • 3 lat na pakiety szybowe

1.2  Do okien oraz  drzwi  wewnętrznych i zewnętrznych oraz na wyposażenie dodatkowe , np. rolety, pochwyty, klamki, nawiewniki, samozamykacze, zamki, elektrozaczepy, wkładki patentowe itp. , okres gwarancji wynosi 1 (jeden rok).

1.3 Gwarancja obejmuje w okresie jej obowiązywania wady materiałowe i produkcyjne, które nie mogły być dostrzeżone przy zakupie, tj. trwałe połączenie elementów i ich właściwe funkcjonowanie. Ujawnione w tym okresie usterki będą usuwane bezpłatnie. O naprawie lub wymianie wyrobu na wolny od wad decyduje Producent.

1.4 Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest przedłożenie Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz uregulowania wszelkich zobowiązań Kupującego za zakupiony towar wobec Sprzedawcy - Producenta.

1.5 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do których zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

1.6 Nabywca zobowiązuje się do dokonywania na własny koszt okresowych przeglądów i konserwacji zakupionej stolarki, zgodnie z Instrukcją Obsługi, w celu zapewnienia właściwego działania stolarki.

1.7 Producent nie ponosi żadnych kosztów ponad koszty związane z usunięciem usterki.

1.8 Uznane przez producenta wady będą usuwane bezpłatnie w czasie:

 • do 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia, gdy naprawa nie wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych  stolarki.
 • do 30 dni od dnia pisemnego zgłoszenia, gdy  naprawa wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych  stolarki.

1.9 Reklamacje należy składać w jednostce handlowej, w której dokonano zakupu. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego jest posiadanie wypełnionej Karty Gwarancyjnej, zapłaconej faktury oraz opisu usterki.

1.10 W przypadku nieuzasadnionej reklamacji  Kupujący pokrywa wszelkie koszty usunięcia usterki, napraw, regulacji, smarowania i innych kosztów z tym związanych.

2. Gwarancją nie są objęte:

2.1 Uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz wywołane wysoką temperaturą i uszkodzenia stolarki  spowodowane przez  użytkownika po odbiorze towaru.

2.2 Uszkodzenia i wady spowodowane:

 • niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem
 • niewłaściwym montażem stolarki
 • nieodpowiednim transportem, załadunkiem lub przechowywaniem wyrobu
 • przez samowolne naprawy, przeróbki i zmiany konstrukcyjne
 • nieprawidłowej konserwacji lub jej braku
 • efektem zjawisk termodynamicznych (parowanie  na stolarce wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia , w którym zamontowano stolarkę)
 • zużyciem elementów

2.3. Szyby w przypadku: pęknięcia, zbicia, zarysowania powierzchni zewnętrznych, zaparowania szyb od strony wewnętrznej lub zewnętrznej pomieszczenia, będące skutkiem złej wentylacji pomieszczeń lub czynników atmosferycznych.

2.4. Okucia w przypadku uszkodzenia spowodowane przez: zabrudzenia (np.: tynkiem), niewłaściwą obsługę, rozregulowanie okuć (regulacje dokonuje po montażu ekipa montująca), braku okresowego smarowania zgodnie z instrukcją obsługi i użytkowania.

2.5. Wady, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie mają wpływu na wartość użytkową stolarki.

 1. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, jeśli przedstawiciel producenta zgłosi się u Kupującego w   wyznaczonym okresie czasowym, w celu załatwienia reklamacji i nie może tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwi dokonanie naprawy gwarancyjnej, uważa się, że zrezygnował z roszczeń gwarancyjnych.
 2. Sposób usunięcia usterki pozostaje po stronie Producenta.
 3. Kupujący zobowiązany jest do ilościowego i jakościowego odbioru wyrobów w zakresie wad jawnych, które nie mogą być podstawą do reklamacji po odbiorze stolarki. Wady jawne  to niezgodności: wymiarów, podziałów, kolorów oraz uszkodzenia mechaniczne  profilu lub szyb typu rysy, pęknięcia itp. W przypadku stwierdzenia wad jawnych Kupujący , który zdecyduje się zamontować wadliwy wyrób traci prawo  jego reklamowania oraz dochodzenia  innych szkód spowodowanych wadą wyrobu.
 4. Gwarancja dotyczy wyłącznie szkód powstałych w przedmiocie.
 5. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego , wynikających z niezgodności towaru z umową. 
 6. Gwarancja wygasa po upływie okresów wymienionych w pkt.1.1 umowy. Producent, PERFEKT LFO nie ponosi innych kosztów spowodowanych wadą  wyrobu.
 7. Kupujący oświadcza, że :

a) zakupioną stolarkę odebrał w stanie kompletnym wraz z Instrukcją Montażu, Instrukcją Obsługi, Użytkowania i Konserwacji
b) zapoznał się z powyższymi warunkami gwarancji, akceptuje je bez zastrzeżeń.

 

Data sprzedaży :

Pieczątka i podpis Sprzedawcy:

 

 

 

Nr faktury, zamówienia Producenta
Data montażu: Pieczątka i  podpis firmy montującej:

Czytelny podpis nabywcy:

 

 

 

Oświadczam, iż znane mi są warunki niniejszej  gwarancji.