Powrót

Dokumentacja techniczna

PerfektFLO

KARTA MONTAŻU

 

Montaż należy przeprowadzać wg obowiązujących norm i przepisów budowlanych

  

  1.   MONTAŻ

 

 •  dokonać dokładnych oględzin powierzchni zewnętrznych okna
 •  zdemontować skrzydła poprzez wybicie trzpienia zawiasu górnego, unieść skrzydło i odłożyć w bezpieczne miejsce
 • ramę ościeżnicy umocować w murze za pomocą kotew stalowych, dybli lub śrub rozprężnych
 • w oznaczonych miejscach – rys. 1 założyć kotwy lub wywiercić otwory pod dyble (ok. 15cm od rogu i nie rzadziej niż co 60-70cm). Jeśli zachodzi konieczność mocowania dolnej ramy można zastosować  jedynie mocowanie kotwami, nie należy wykonywać otworów w dolnej  ramie
 • za pomocą klinów drewnianych ramę wraz z profilem montażowym ustawić w poziomie i pionie (uwzględnić miejsce pod montaż parapetów), między murem    i ościeżnicą zachować odległość ok. 20mm na całym obwodzie
 • koniecznie, na stałe, zapewnić podparcie ramy na dole w obszarach pod narożnikami i pod słupkami stałymi
 • ramę i kotwy przymocować do muru zgodnie z rys. 2a lub 2b, przypadek łączenia ze sobą ram ościeżnicy przedstawia rys. 2c

 

2. KONTROLA POPRAWNOSCI  MONTAŻU

 

 • zawiesić skrzydło na ramie ościeżnicy
  • klinami skorygować ustawienia ościeżnicy w celu:
  • ustawienia skrzydła na całym obwodzie  w równych odległościach od krawędzi ościeżnicy
  • wyeliminowania podczas zamykania ocierania o elementy okuć ościeżnicy
  • równomiernego przylegania skrzydła do płaszczyzny wszystkimi narożami 

Rys.1

rys.1

a - odległość 100mm

b - odległość max. 700mm

o – kotwa montażowa lub dybel

Uwaga – dopuszcza się mocowanie za pomocą kotew stalowych (rys. 2a) lub dybli (rys. 2b)

 rys.1 kliny montażowe

Uwaga – należy, na stałe, zapewnić podparcie ramy na  dole w odstępach ok. 60-70cm w obszarach pod narożnikami i pod słupkami stałymi. Pozostałe kliny na obwodzie ramy usunąć po mechanicznym zamocowaniu do muru. 

3. PIANOWANIE

 

 • usunąć kurz z powierzchni miejsca pianowania
 • szczelinę między ramą, a murem wypełnić pianką poliuretanową

Uwaga: piana rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilżenie wodą powierzchni ramy i muru. Przed całkowitym utwardzeniem nie wolno obrabiać piany. Użycie piany w nadmiarze może być szkodliwe – wskazane jest wypełniać ok. 1/3 objętości szczeliny montażowej. Uszczelnienie od strony wnętrza budynku powinno  zapobiegać przenikaniu pary wodnej do wnętrza złącza. W tym celu zalecane jest stosowanie: silikonu, lub folii paroszczelnej, zaś uszczelnienie od strony zewnętrznej nie może „zamykać” pary wodnej w jej wnętrzu, stosując taśmę rozprężną lub inny materiał paraprzepuszczalny i wodoszczelny.

Niezachowanie tej zasady grozi wyraszaniem się wilgoci w złączu, a w konsekwencji - pogorszeniem izolacyjności i nieodwracalnymi szkodami w przypadku np. zamarznięcia zawilgoconego złącza.

Należy przestrzegać zasady:  WEWNĄTRZ SZCZELNIEJ NIŻ NA ZEWNĄTRZ !!!

 

4. PRACE WYKOŃCZENIOWE

 

 • dokonać końcowej kontroli okna w/g pkt.2, a w razie potrzeby dokonać regulacji na zawiasach

Uwaga: stwierdzone wady montażu, tzn. odkształcenia profili lub płaszczyzny ościeżnicy należy bezwzględnie  usunąć, gdyż mogą one być  przyczyną nieszczelności.

 • obciąć nadmiar piany poliuretanowej; usunąć kliny montażowe, oprócz klinów, które zapewnią  podparcie  ramy na dole, a ich miejsce uzupełnić pianą, osłonić ramy ościeżnicy i elementy okuć przed zabrudzeniem,  wykonać obróbkę ościeży
 • bezzwłocznie po montażu okien należy zerwać z powierzchni okna folię zabezpieczającą. Nie usunięcie folii może   spowodować związanie folii z ramą pod wpływem warunków atmosferycznych, zwłaszcza promieni UV

Uwaga: w ościeżach nie obrabianych należy zabezpieczyć pianę silikonem lub farbą  przed działaniem promieni UV.


5. PRZEKAZANIE STOLARKI PCW KLIENTOWI DO UŻYTKOWANIA

 

Na stronie 1 KARTY GWARANCYJNEJ FIRMY PERFEKT LFO  wpisać: datę montażu, pieczęć firm montażowej,    nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za montaż lub w przypadku montażu we własnym zakresie przez klienta wpisać tylko datę montażu.

 

 Uwaga: widoczne wady na powierzchni tworzywa PCW i pakietów szybowych  stwiesrdzone po   zamontowaniu okien w  murze nie mogą być przedmiotem reklamacji u producenta.

 

RYS. 2a   Montaż na kotwy     RYS. 2b  Montaż na dyble RYS. 2c Łączenie ram ościeżnicy

 

PRZESTRZEGANIE   POWYŻSZYCH  ZALECEŃ  ZAPEWNI  PAŃSTWU  KOMFORT   I  DŁUGOLETNIE, BEZAWARYJNE  FUNKCJONOWANIE  WYROBÓW  FIRMY  PERFEKT  LFO.

http://perfekt.lublin.pl/img/Photo/162.jpghttp://perfekt.lublin.pl/img/Photo/162.jpg